... PERSONELİMİZ İÇİN
Site Haritası
Takvim
KÜTUB_U SİTTE
KUR'AN-I KERİMDEN DUALAR

Hep birlikte Allah'ın ipine (kitabına, dinine) sımsıkı sarılın. Parçalanıp ayrılmayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini düşünün. Hani siz birbirinize düşmanlar idiniz de, O, kalplerinizi birleştirmişti. İşte O'nun (bu) nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz, bir ateş çukurunun tam kenarında iken oradan da sizi O kurtarmıştı. İşte Allah size âyetlerini böyle apaçık bildiriyor ki, doğru yola eresiniz.

                      3:103

HAFTANIN AYET-İ KERİMESİ

"Andolsun ki içlerinden, kendilerine Allah'ın âyetlerini okuyan, (kötülüklerden ve inkârdan) kendilerini temizleyen, kendilerine Kitap ve hikmeti öğreten bir Peygamber göndermekle Allah, müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki daha önce onlar apaçık bir sapıklık içinde idiler."

(Âl-i İmrân, 164)

Haftanın Hadis-i şerifi

"Biz seni bütün insanlara ancak müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik; fakat insanların çoğu bilmezler."
(Sebe, 28)

2011 Yılı (Açıktan) Sabık İmam-Hatip Alımı

 

Yayın Tarihi

22.11.2011

D U Y U R U

 

Başkanlığımız taşra teşkilatında münhal bulunan (5) Kuran kursu öğreticisi (32) imam-hatip ve (5) müezzin-kayyım kadrosuna, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 92’nci maddesi gereğince ve Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği çerçevesinde yapılacak sözlü sınav sonucuna göre Diyanet İşleri Başkanlığı’nda çalışmakta iken çeşitli nedenlerle görevinden ayrılanlardan açıktan (sabık) atama suretiyle personel alınacaktır.

A- Açıktan Atama Yapılacak Kadroların Sınıf, Unvan ve Kontenjanlara Göre Dağılımı
 

SINIFI

UNVANI

   KADRO DERECESİ

KONTENJAN SAYISI

DHS

Kuran Kursu Öğreticisi

5-11

5

DHS

İmam-Hatip

5-11

32

DHS

Müezzin-Kayyım

5-11

5

TOPLAM

42


B- Sınava Katılmak İsteyen Adaylarda Aranan Şartlar

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci Maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili yönetmeliklerinde ön görülen Din Hizmetleri Sınıfında çalışan personel için aranan “Ortak Nitelik” şartını taşımak.

3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 98/b maddesi gereğince görevine son verilmemiş olmak.

4- Kuran kursu öğreticiliği kadrosu için Kuran Kursu öğreticisi müktesebi bulunmak.
İmam-Hatip kadrosu için imam-hatip müktesebi bulunmak.
Müezzin Kayyım kadrosu için müezzin kayyım müktesebi bulunmak

5- İmam-hatip ve Müezzin-Kayyım kadrolarına başvuru yapmak için erkek olmak.

C- Başvuru Şekli ve Diğer Hususlar

a) Başvuru İşlemleri

1- Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar, 22/11/2011 ile 06/12/2011 tarihi mesai saati bitimine kadar sözlü sınava başvuru için istenen belgelerle birlikte herhangi bir İl Müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.

2- İl Müftülüklerinde konuyla ilgili yetkilendirilmiş memurlar, Başkanlığımız web sayfasında yazılı olan programa adayın kaydını yaparak aktivasyon işlemini gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların kayıt ve aktivasyon işlemi yapılmayacaktır.

3- Aktivasyon işleminden sonra, anılan işlemi yapan yetkili memurlar, onaylı e-başvuru formundan iki nüsha yazdıracaklar, müftülük gelen evrak defterine kaydı yapıldıktan sonra formun her iki nüshası, yetkili memur ve müracaat eden aday tarafından (adı, soyadı ve unvanı yazılarak) imzalanacak, formun bir nüshası müftülükteki dosyada muhafaza edilecek, diğer nüshası ise adayın kendisine teslim edilecektir. (Adaydan istenen belgeler İl Müftülüklerince teslim alınacak ve adaya iade edilmeyecektir.)
4- İl Müftülükleri onayından (aktivasyon) sonra, adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kayıt değişikliği yapılmayacaktır.

5- İl Müftülükleri tarafından onaylanmamış (aktivasyon) müracaatlar işleme konulmayacaktır.

6- Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan ve posta yolu ile yapılan müracaatlar ile 06/12/2011 tarihi mesai saati bitiminden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

a) Sınav İşlemleri

1- Sözlü sınav Başkanlıkça, Başkanlık merkezinde yapılacaktır. Sınava çağrılacak adayların hangi tarihte sınava gireceği, sınava başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek ve Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki “Personel Hizmetleri” sayfasında 2011 Aralık ayı içerisinde ilan edilecektir.
2- Sınava girmeye hak kazanan adaylar,
a) Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesinden (www.diyanet.gov.tr) veya aynı sitedeki “Personel Hizmetleri” sayfasından alacakları “Sınav Giriş Belgesi” ile sınava girebileceklerdir.
b) Sınava gelirken TC Kimlik No’su bulunan kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) mutlaka yanlarında bulunduracaklardır.

3- Sözlü sınavda başarılı sayılmak için en az 70 puan almak şarttır. Atamalar ise, sınavdan başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlanarak belirlenen kontenjan sayısınca yapılacaktır.

4. Sınav sonuçları Başkanlığımızın internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki “Personel Hizmetleri” sayfasında duyurulacaktır.

b) Sınav Sonrası İşlemler
1- Atamalar; sözlü sınav sonucu başarı sırasına göre, başarılı olan adaylar arasından, belirlenen kontenjan sayısı kadar, en yüksek puandan başlanmak suretiyle, adayların il tercihleri dikkate alınarak yapılacaktır.

2. Sözlü sınavdan alınan puanların eşit olması halinde, Başkanlık bünyesinde çalışma süresi fazla olan adayın ataması yapılacaktır.
3- Adaylar, iş talep formlarındaki ilgili kısma, atamaların yapılacağı ilan edilen illerden en fazla 10 il tercihinde bulunabileceklerdir. Adaylar tercih ettikleri 10 ilden birisine yerleşememeleri halinde iş talep formlarında yer alan “Re’sen yerleşmeye:” kısmını “Evet” olarak işaretledikleri takdirde Başkanlıkça uygun görülen illerden birisine re’sen atanabileceklerdir.

4- İllere atamaları yapılan adayların il içerisindeki yer tespitleri, İl Müftülükleri tarafından “Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği” çerçevesinde camilerin özelliklerine göre yapılacaktır. İl içerisinde yapılacak yer tespitlerinde, adayın sözlü sınavdan aldığı puan dikkate alınacaktır.

5- Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.

6- Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı atamalar ile ilgilidir. (Bundan sonraki sınav ve atamalar için müktesep teşkil etmez.)

7-Yerleştirme sonuçları Diyanet İşleri Başkanlığının www.diyanet.gov.tr internet sitesinde ve aynı sitedeki “Personel Hizmetleri” sayfasında duyurulacaktır.
8- Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki “Personel Hizmetleri” sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

9- Memurluğa alınma şartlarını taşımadıkları anlaşılanların atamaları yapılmış olsa dahi görevlerine son verilecektir.

D- Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1- İş Talep Formu (Aday tarafından doldurulacaktır.)
2- T.C kimlik numarası bulunan ve A-5 kağıdının tek yüzüne çekilmiş Müftülükçe tasdiklenmiş Nüfus Cüzdanı fotokopisi
3- 2 adet vesikalık fotoğraf (Fotokopi veya polaroid fotoğraf kabul edilmeyeceği gibi her fotoğrafın arka kısmına adayın T.C. kimlik numarasını yazmaları gerekmektedir).
4- En son görev yaptığı müftülükten alacağı hizmet cetveli.
5- Sabıka kayıt belgesi.
6- Hafızlık Belgesi (Hafız olduklarını beyan edenler için)
E- Sınav Konuları

1- Kur'an Kursu Öğreticiliği ve İmam-Hatiplik Sözlü Sınav Konuları

a) Kur’an-ı Kerim,
b) Dini bilgiler (akaid, fıkıh-ibadet konuları, siyer ve ahlâk),
c) Hitabet ve etik ilkeleri

2. Müezzin-Kayyımlık Sözlü Sınav Konuları

a) Kur’an-ı Kerim,
b) Dini bilgiler (akaid, fıkıh-ibadet konuları, siyer ve ahlâk),
c) Ezan, ikamet ve etik ilkeleri.

Not: Sözlü sınavlara katılacakların anılan kadrolara atanmak için sınava giren adayların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığın elektronik sayfasında yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında din hizmetlerini yürütenlerin temel ve özel yeterlik kriterleri esas alınır.

 

İlgililere duyurulur.

 

İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

2011 YILI SABIK KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ, İMAM-HATİP VE MÜEZZİN-KAYYIMLAR İÇİN
 TERCİH EDİLECEK İLLER LİSTESİ

 

S.NO.

İLLER

K.K.Ö.

İ.H.

M.K.

S.NO.

İLLER

K.K.Ö.

İ.H.

M.K.

 

1

ADANA

 

 

 

41

KOCAELİ

 

 

 

 

2

ADIYAMAN

 

 

 

42

KONYA

 

 

 

 

3

AFYONKARAHİSAR

 

 

 

43

KÜTAHYA

 

 

 

 

4

AĞRI

 

2

1

44

MALATYA

 

1

 

 

5

AMASYA

 

 

 

45

MANİSA

 

 

 

 

6

ANKARA

 

2

 

46

K.MARAŞ

 

2

1

 

7

ANTALYA

1

1

 

47

MARDİN

 

2

 

 

8

ARTVİN

 

 

 

48

MUĞLA

 

 

 

 

9

AYDIN

 

 

 

49

MUŞ

 

1

 

 

10

BALIKESİR

 

 

 

50

NEVŞEHİR

 

 

 

 

11

BİLECİK

 

 

 

51

NİĞDE

 

 

 

 

12

BİNGÖL

 

1

 

52

ORDU

 

 

 

 

13

BİTLİS

 

1

1

53

RİZE

 

 

 

 

14

BOLU

 

 

 

54

SAKARYA

 

 

 

 

15

BURDUR

 

 

 

55

SAMSUN

 

 

 

 

16

BURSA

 

 

 

56

SİİRT

 

1

 

 

17

ÇANAKKALE

 

 

 

57

SİNOP

 

 

 

 

18

ÇANKIRI

1

 

 

58

SİVAS

 

2

 

 

19

ÇORUM

 

1

 

59

TEKİRDAĞ

 

 

 

 

20

DENİZLİ

 

 

 

60

TOKAT

 

 

 

 

21

D.BAKIR

1

2

1

61

TRABZON

 

1

 

 

22

EDİRNE

1

 

 

62

TUNCELİ

 

 

 

 

23

ELAZIĞ

 

1

 

63

ŞANLIURFA

 

1

 

 

24

ERZİNCAN

 

 

 

64

UŞAK

 

 

 

 

25

ERZURUM

 

2

 

65

VAN

 

1

 

 

26

ESKİŞEHİR

 

 

 

66

YOZGAT

 

1

 

 

27

G.ANTEP

 

1

 

67

ZONGULDAK

 

 

 

 

28

GİRESUN

 

 

 

68

AKSARAY

 

 

 

 

29

G.HANE

 

 

 

69

BAYBURT

 

 

 

 

30

HAKKARİ

 

 

 

70

KARAMAN

 

 

 

 

31

HATAY

 

 

1

71

KIRIKKALE

 

2

 

 

32

ISPARTA

 

 

 

72

BATMAN

 

 

 

 

33

MERSİN

1

 

 

73

ŞIRNAK

 

 

 

 

34

İSTANBUL

 

 

 

74

BARTIN

 

 

 

 

35

İZMİR

 

 

 

75

ARDAHAN

 

 

 

 

36

KARS

 

 

 

76

IĞDIR

 

 

 

 

37

KASTAMONU

 

2

 

77

YALOVA

 

 

 

 

38

KAYSERİ

 

1

 

78

KARABÜK

 

 

 

 

39

KIRKLARELİ

 

 

 

79

KİLİS

 

 

 

 

40

KIRŞEHİR

 

 

 

80

OSMANİYE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81

DÜZCE

 

 

 

 

 

GENEL TOPLAM

5

32

5

 


 

 

 Yorum Yaz - Arşiv   1628 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam11
Toplam Ziyaret65987
İLÇE MÜFTÜMÜZ
Üyelik Girişi
 
Hava Durumu
Anlık
Yarın
19° 3°
Saat
2013 KUTLU DOĞUM

MEKKE & MEDİNE
  
SÜRELİ YAYINLAR